วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

........สิ่งที่คาดหวังที่ได้จากวิชานี้

1.การหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต
2.ความหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.การสร้าง e-mail เป็นของตนเองโดยสมัครที่ gmail
4.การส่งงานและรูปโดยการแนบไฟล์
5.การเรียนรู้กับสื่อนวัตกรรมอื่นๆ
6.การสร้างบล็อกเป็นของตนเอง
7.เทคนิคและวิธีการตกแต่งบล็อก
8.การเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้นได้พอกพูนความรู้ที่มีอยู่เดิม

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

........สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนวิชานี้
1.คำนาม คำกิริยา adj adv
2.การใช้ Verb to be (is am are)
3.หาความรู้ จากบทความ วิจัย จากอินเทอร์เน็ต (education,curriculeum,learning,knowledge management,learning management,waluation,assessment)
4.การค้นหาหนังสือทางภาษาไทยและอังกฤษ
5.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
6.การส่ง message ถึงอาจารย์ทาง e-mail
7.เอกกัตถประโยค (the simple sentence) ประโยคบอกเล่าหรือบอกเล่าเชิงปฏิเสธ,ประโยคคำถาม,ประโยคคำสั่งหรือขอร้อง,ประโยคอุทาน

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

........สิ่งที่คาดหวังที่ได้จากวิชานี้
1.การเขียนประโยคการเว้นวรรค
2.การพิจารณาประโยคเลือกประโยคที่ถูกต้อง
3.การสะกดคำ
4.การตรวจข้อผิดพลาดในการเขียน
5.วิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาษาไทยจากเนื้อเพลง
6.การฟังเพลงและเติมเนื้อเพลงลงในช่องว่าง
7.การอ่านบทความ
8.การย่อความ สรุปความ เรื่องต่างๆที่อาจารย์กำหนด
9.การวิเคราะห์เรื่อง