วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

........สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนวิชานี้
1.คำนาม คำกิริยา adj adv
2.การใช้ Verb to be (is am are)
3.หาความรู้ จากบทความ วิจัย จากอินเทอร์เน็ต (education,curriculeum,learning,knowledge management,learning management,waluation,assessment)
4.การค้นหาหนังสือทางภาษาไทยและอังกฤษ
5.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
6.การส่ง message ถึงอาจารย์ทาง e-mail
7.เอกกัตถประโยค (the simple sentence) ประโยคบอกเล่าหรือบอกเล่าเชิงปฏิเสธ,ประโยคคำถาม,ประโยคคำสั่งหรือขอร้อง,ประโยคอุทาน

ไม่มีความคิดเห็น: