วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

........สิ่งที่คาดหวังที่ได้จากวิชานี้
1.การเขียนประโยคการเว้นวรรค
2.การพิจารณาประโยคเลือกประโยคที่ถูกต้อง
3.การสะกดคำ
4.การตรวจข้อผิดพลาดในการเขียน
5.วิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาษาไทยจากเนื้อเพลง
6.การฟังเพลงและเติมเนื้อเพลงลงในช่องว่าง
7.การอ่านบทความ
8.การย่อความ สรุปความ เรื่องต่างๆที่อาจารย์กำหนด
9.การวิเคราะห์เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: